Skip to main content

Cancer Australia Publications

Tờ thông tin U hắc bào ác tính

An overview of melanoma including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Tên tập tin: ca_10_15_-_melanoma_cancer_factsheet-vie.pdf
Cỡ chữ: 248.28 KB
Các loại ung thư: U hắc bào ác tính
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
Năm: 2013
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.