Choose your language

Tờ thông tin Ung thư hạch

An overview of lymphoma including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Tên tập tin: ca_08_15_-_lymphoma_factsheet-vie.pdf
Cỡ chữ: 251.4 KB
Các loại ung thư: Ung thư hạch
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
Năm: 2013
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.

Tải PDF

Tải DOCX

Return to search results